อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
อาจารย์

31/08/2562
ถึง 01/09/2562
Full Day
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
สถานที่ : สภา 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
02/09/2562
ถึง 02/09/2562
9:30
ถึง 11:00
ประเมินผลปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
สถานที่ : สนอ 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
03/09/2562
ถึง 03/09/2562
Full Day
ประชุมร่วมกับชุมชน
สถานที่ : อำเภอพร้าว

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
03/09/2562
ถึง 03/09/2562
17:00
ถึง 20:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
04/09/2562
ถึง 04/09/2562
Full Day
ศึกษาดูงาน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
05/09/2562
ถึง 05/09/2562
8:30
ถึง 9:00
หารือ
สถานที่ : ห้อง รก. รองอธิการบดี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
05/09/2562
ถึง 05/09/2562
9:30
ถึง 12:00
กก. ร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
สถานที่ : สนอ 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
05/09/2562
ถึง 05/09/2562
13:00
ถึง 16:00
กฎหมายและจรรยาบรรณการท่องเที่ยว
สถานที่ : อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
05/09/2562
ถึง 05/09/2562
16:00
ถึง 19:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
06/09/2562
ถึง 06/09/2562
9:30
ถึง 12:00
ตรวจรับการจ้าง
สถานที่ : -

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
06/09/2562
ถึง 06/09/2562
13:30
ถึง 16:30
หารือร่วมกับวิสาหกิจระดับคณะ
สถานที่ : สนอ 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
07/09/2562
ถึง 07/09/2562
8:45
ถึง 17:30
ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกผักแลกค่าเทอม
สถานที่ : ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
09/09/2562
ถึง 09/09/2562
9:30
ถึง 12:00
กก. ตรวจการจ้าง
สถานที่ : ห้องประชุม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
09/09/2562
ถึง 09/09/2562
14:00
ถึง 16:30
สรุปแผนปฎิบัติการปี 63 ด้านการบริหารจัดการ
สถานที่ : สนม 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
09/09/2562
ถึง 09/09/2562
15:00
ถึง 16:00
หารืออนุกรรมการด้านกัญชา
สถานที่ : สนม 2

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
10/09/2562
ถึง 10/09/2562
12:45
ถึง 16:30
ดูงานปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
10/09/2562
ถึง 10/09/2562
17:00
ถึง 20:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
11/09/2562
ถึง 11/09/2562
9:30
ถึง 12:00
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : สภา 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
11/09/2562
ถึง 11/09/2562
13:30
ถึง 16:30
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : สภา 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
12/09/2562
ถึง 12/09/2562
9:30
ถึง 12:00
กก. ร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
สถานที่ : สนม 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
12/09/2562
ถึง 12/09/2562
13:00
ถึง 16:00
กฎหมายและจรรยาบรรณการท่องเที่ยว
สถานที่ : อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
12/09/2562
ถึง 12/09/2562
15:00
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
สถานที่ : ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
12/09/2562
ถึง 12/09/2562
16:00
ถึง 19:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
13/09/2562
ถึง 13/09/2562
Full Day
ดูงานปศุสัตว์
สถานที่ : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
16/09/2562
ถึง 16/09/2562
9:30
ถึง 12:00
ประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : สนม 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
16/09/2562
ถึง 16/09/2562
12:00
ถึง 16:30
แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ
สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
16/09/2562
ถึง 16/09/2562
13:30
ถึง 16:30
ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานที่ : สนอ 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
17/09/2562
ถึง 17/09/2562
17:00
ถึง 20:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
18/09/2562
ถึง 18/09/2562
8:30
ถึง 12:00
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว
สถานที่ : ห้องสายน้ำผึ้ง

จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตรและพลังงานของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานในประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เนื่องจากต้องยอมรับพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันผลิตจากก๊าซธรรมชาติ 80% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีอยู่ในการนำก๊าซขึ้นมาใช้มีเหลือให้นำขึ้นมาใช้อีก 18 ปี ซึ่งหากไม่มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่อีก 18 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเกิดวิกฤติการณ์ Blackout หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จากสถานการณ์ด้านพลังงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยการหาแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างดีตลอดปี ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนต่อไป ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่ง ที่ปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก และนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้

ผู้บันทึก : นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
18/09/2562
ถึง 18/09/2562
8:45
ถึง 16:30
ประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
สถานที่ : สำนักหอสมุด

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
18/09/2562
ถึง 18/09/2562
13:30
ถึง 16:30
ร่วมมอบสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
สถานที่ : สนง สหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
19/09/2562
ถึง 20/09/2562
Full Day
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ต่างจังหวัด
สถานที่ : จังหวัดลพบุรีและกรุงเทพมหานคร

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
19/09/2562
ถึง 19/09/2562
10:00
ถึง 12:00
กก. ดำเนินงานจัดโครงการ Retreat
สถานที่ : สนม 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
19/09/2562
ถึง 19/09/2562
13:00
ถึง 16:00
กฎหมายและจรรยาบรรณการท่องเที่ยว
สถานที่ : อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
19/09/2562
ถึง 19/09/2562
13:30
ถึง 16:30
ประชุมประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์
สถานที่ : ห้องประชุมกองอาคาร

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
19/09/2562
ถึง 19/09/2562
16:00
ถึง 19:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
20/09/2562
ถึง 20/09/2562
8:30
ถึง 16:00
ร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่
สถานที่ : ห้องอาคม กาณจนประโชตน์

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
20/09/2562
ถึง 20/09/2562
13:30
ถึง 16:30
ประชุมการก่อสร้างปฏิมากรรมรูปปั้นฯ
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
21/09/2562
ถึง 21/09/2562
10:00
ถึง 11:00
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
สถานที่ : สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
23/09/2562
ถึง 23/09/2562
Full Day
งานมุฑิตาจิต
สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
23/09/2562
ถึง 23/09/2562
14:00
ถึง 16:30
กก.วิเคราะห์อัตรากำลัง
สถานที่ : สนม 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
24/09/2562
ถึง 24/09/2562
13:30
ถึง 16:30
กก.วิเคราะห์ทบทวนโครงสร้างองค์กร
สถานที่ : สนม 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
24/09/2562
ถึง 24/09/2562
17:00
ถึง 20:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
25/09/2562
ถึง 25/09/2562
Full Day
โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด
สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
25/09/2562
ถึง 25/09/2562
8:30
ถึง 12:00
กิจกรรม MJU Car Free Day 2019
สถานที่ : บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารแผ่พืชน์ และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตรและพลังงานของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานในประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เนื่องจากต้องยอมรับพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันผลิตจากก๊าซธรรมชาติ 80% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีอยู่ในการนำก๊าซขึ้นมาใช้มีเหลือให้นำขึ้นมาใช้อีก 18 ปี ซึ่งหากไม่มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่อีก 18 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเกิดวิกฤติการณ์ Blackout หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จากสถานการณ์ด้านพลังงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยการหาแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างดีตลอดปี ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนต่อไป ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่ง ที่ปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก และนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้

ผู้บันทึก : นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
25/09/2562
ถึง 25/09/2562
9:30
ถึง 12:00
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
25/09/2562
ถึง 25/09/2562
11:00
ถึง 12:00
ประชุมรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานที่ : สภา 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
25/09/2562
ถึง 25/09/2562
13:30
ถึง 16:30
กก. บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมสภา ชั้น 5

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
26/09/2562
ถึง 26/09/2562
Full Day
ปฏิบัติงานภายในประเทศ
สถานที่ : ระยอง

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
26/09/2562
ถึง 26/09/2562
13:00
ถึง 16:00
กฎหมายและจรรยาบรรณการท่องเที่ยว
สถานที่ : อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
26/09/2562
ถึง 26/09/2562
16:00
ถึง 19:00
วิชา กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม 80 ปี

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
27/09/2562
ถึง 27/09/2562
17:00
ถึง 19:00
ขอร่วมงานโครงการผู้บริหารพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน
สถานที่ : บุลลี่โบวล์ กาดสวนแก้ว

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
28/09/2562
ถึง 28/09/2562
17:30
ถึง 19:00
ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอสันทราย

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
30/09/2562
ถึง 30/09/2562
8:30
ถึง 16:30
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
30/09/2562
ถึง 30/09/2562
9:00
ถึง 16:30
สัมมนาทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสนม.63
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
30/09/2562
ถึง 30/09/2562
13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
สถานที่ : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้

ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม