ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2561 13:33:07     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 441

กลุ่มข่าวสาร :

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลำ 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
อำคำรอานวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด