ประชุมโดม 1


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
ผู้ข้อใช้งาน : นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น
ติดต่อ :

ข้อมูลการใช้สถานที่

2/10/2562
ถึง 2/10/2562

12:00
ถึง 15:00

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ   ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : ประชุม