ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเทิดกสิกร


 

ห้องประชุมศิขรินทร์ ห้องประชุมศิขรินทร์ ห้องประชุมศิขรินทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมศิขเรศ ห้องประชุมศิขเรศ ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมห้วยเรไร ห้องประชุมห้วยเรไร ห้องประชุมห้วยเรไร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข