ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งหน่วยงาน สถานที่จัดตั้งหน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษาแต่เดิมเป็นงานๆ หนึ่งชื่อกิจการนักศึกษา สังกัด กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้

1. อำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงานแก่นักศึกษา โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
2. ด้านการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
3. ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. การจัดตั้งองค์กรนักศึกษา ได้แก่ ชมรม สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เป็นต้น
5. ด้านดนตรีต่างๆ ของนักศึกษา
6. ด้านประสานงานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
7. ด้านอบรมพัฒนานักศึกษา การประชุม/สัมมนาต่างๆ และด้านวินัยนักศึกษา
8. ด้านกิจกรรมกีฬา เช่น กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และกีฬาประชาชนจังหวัด เป็นต้น
9. จัดโครงการบรรยายพิเศษต่างๆ แก่นักศึกษา
10. ด้านบริการและสวัสดิการ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำ ประกันอุบัติเหตุ ทำสมุดรถไฟลดครึ่งราคา การศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันทหารกรณีต่างๆ ไปรษณียภัณฑ์ ด้านหอพัก ด้านทุนการศึกษา บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
11. จัดโครงการหางานแก่บัณฑิตเกษตร และจัดหางานแก่นักศึกษา

ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) ได้อนุมัติให้ปรับปรุงเป็นกองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 โดยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) จากนั้นได้รับจัดตั้งเป็นทางการตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 ลงวันที่ 17 มกราคม 2535 สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับการบริหารงานได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน ดังนี้

1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. งานแนะแนวและจัดหางาน
3. งานบริการและสวัสดิการ
4. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
5. งานอนามัย
6. งานธุรการ

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ได้มีมติให้แยกงานแนะแนวการศึกษา และงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไปสังกัด กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้แยกงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย  อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ไปสังกัด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 7 งาน ได้แก่

1. งานบริหารและธุรการ
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
4. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
5. งานการกีฬา 
6. งานอนามัยและพยาบาล
7. งานหอพักนักศึกษา

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวย ยศสุข เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ปรัชญา 

        บ่มเพาะวิชาชีวิต  จิตรักบริการ สืบสานวัฒนธรรม นำสามัคคี

วิสัยทัศน์ 

        เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการและสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อสนับสนุน  

พันธกิจ

1. จัดส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในทุกด้านให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. พัฒนาระบบการบริการให้มีความเป็นเลิศ

3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

อัตลักษณ์

1. เป็นผู้นำด้านการให้บริการแก่นักศึกษา

2. เป็นศูนย์รวมด้านกิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่นักศึกษา  เช่น  หอพัก  การให้คำปรึกษา  กีฬา  สุขภาพอนามัย  ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักศึกษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นพลเมืองดี  เป็นที่พึ่งของสังคม  และประเทศชาติ
2. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง  แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่ดี
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากร
5. เพื่อให้นักศึกษารู้จักรักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  อันแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

ประเด็นยุทธศาสตร์  กองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการให้บริการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
3. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
5. การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเก่งคน  เก่งงาน  เก่งคิด

กลยุทธ์   กองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดกลยุทธ์ไว้  12  ข้อ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการสอนและระบบพี่เลี้ยง
2. ส่งเสริมหรืออบรมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
3. ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
4. กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องและทันสมัย
5. มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน
6. รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
7. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนในทุกระดับ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
9. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
10. ส่งเสริมและอบรมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
11. สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ
12. สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีวิตและวิชาการ
 
 

ข้อมูลอาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)
ชื่ออาคารนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันสง่างามแก่ ดร.อำนวย ยศสุข ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๒๐ ท่านเคยรับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มากกว่า ๑๐ ปี , ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ๗ สมัย , รัฐมนตรีช่วยว่าการ ๕ ครั้ง ใน ๔ กระทรวง ชีวิตของท่านมีพันธกิจกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาตลอดกว่า ๔๕ ปี
ข้อมูลอาคาร
พื้นที่อาคาร :: ๑๖,๒๖๒ ตารางเมตร
งบประมาณแผ่นดิน :: ๑๕๐ ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง :: ก.ค. ๒๕๕๑ - ม.ค. ๒๕๕๓
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง :: บริษัท อาร์คิเทีย กรุ๊ป จำกัด
ผู้รับจ้างก่อสร้าง :: บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
ประธานตรวจการจ้าง :: รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
อธิการบดี :: รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช

หมายเลขโทรศัพท์ภายในศูนย์กิจการนักศึกษา
#รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หมายเลขภายใน 1115
#รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมายเลขภายใน 1115
#ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม มายเลขภายใน 1120
#ผู้ช่วยอธิการบดี อ.อภิชาต สวนคำกอง มายเลขภายใน 1121
#ผู้ช่วยอธิการบดี อ.สุดเขต สกุลทอง มายเลขภายใน 1124
#กองกิจการนักศึกษา หมายเลขภายใน 3060-3080
#ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หมายเลขภายใน 3063
#กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หมายเลขภายใน 3180 -3195
#ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หมายเลขภายใน 3195
#ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมายเลขภายใน 3300-3306
#ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมายเลขภายใน 3301
#สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หมายเลขภายใน 3450-3475
#สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (MJUBI) หมายเลขภายใน 5635-5637
#องค์การนักศึกษา หมายเลขภายใน 3090-3092
#สภานักศึกษา หมายเลขภายใน 3093
#ฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา หมายเลขภายใน 3094
#ศูนย์ประสานงานบัณฑิต(งานพระราชทานปริญญาบัตร) หมายเลขภายใน 3095
#ชมรมวิทยุสมัครเล่นแม่โจ้ หมายเลขภายใน 3096
#ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ หมายเลขภายใน 3097