ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

งานอำนวยการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Tel. 3065 , E-mail prapaphan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3066 , E-mail jeraphan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail ganlaya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail pongruk@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3061 , E-mail nantas@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail sutinee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail yaowalak_j@mju.ac.th

งานกิจกรรมนักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
Tel. 3068 , E-mail napat-k@mju.ac.th

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
Tel. 3069 , E-mail
พนักงานขับรถยนต์
Tel. 053873071 , E-mail jiradech@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์
Tel. 053873232 , E-mail prompong@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. 053873232 , E-mail somchai-w@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. 3071 , E-mail
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3078 , E-mail siripong_c@mju.ac.th
นักบริหารงานอาคารสถานที่
Tel. 3078 , E-mail

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา
Tel. 3072 , E-mail rassamee@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3073 , E-mail
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3073 , E-mail sasitorn_j@mju.ac.th

งานหอพัก

เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail surin_nun@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3083 , E-mail wilaiporn_cr@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail

งานการกีฬา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3076 , E-mail anong@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 5395 , E-mail pongnare@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. , E-mail chaowarat@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3077 , E-mail panit@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3077 , E-mail nittaya_d@mju.ac.th

งานอนามัยและพยาบาล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล
Tel. 3075 , E-mail nithivadee@mju.ac.th

งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
Tel. 0899507391 , E-mail rungnapa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3184 , E-mail chalermsak@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3189 , E-mail sirikarn-j@mju.ac.th
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
Tel. 3184 , E-mail thasana@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3189 , E-mail kosin-l@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. , E-mail chonlada_p@mju.ac.th

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Tel. 3192 , E-mail pitak@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 05387 3070 , E-mail noppakit@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 053-873193 , E-mail sirinapa@mju.ac.th