ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
Tel. , E-mail sukitt@mju.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Tel. 5307 , E-mail oranuttra@mju.ac.th

งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Tel. 3065 , E-mail prapaphan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail pongruk@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3066 , E-mail jeraphan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail ganlaya@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail sutinee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3061 , E-mail yaowalak_j@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3061 , E-mail nantas@mju.ac.th

งานกิจกรรมนักศึกษา

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
Tel. 3067 , E-mail oranuttra@mju.ac.th

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
Tel. 3069 , E-mail
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. 3071 , E-mail
นักบริหารงานอาคารสถานที่
Tel. 3078 , E-mail
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3078 , E-mail siripong_c@mju.ac.th
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Tel. 053873232 , E-mail somchai-w@mju.ac.th
นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ พนักงานขับรถยนต์
Tel. 3071 , E-mail
พนักงานขับรถยนต์
Tel. 053873071 , E-mail jiradech@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์
Tel. 053873232 , E-mail prompong@mju.ac.th

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา
Tel. 3072 , E-mail rassamee@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3073 , E-mail sasitorn_j@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3073 , E-mail

งานหอพักนักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหอพัก
Tel. 3081 , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Tel. , E-mail surin_nun@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3083 , E-mail wilaiporn_cr@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่ธุรการหอพัก
Tel. , E-mail

งานการกีฬา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการกีฬา
Tel. 3076 , E-mail charnwit@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. 3076 , E-mail anong@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3077 , E-mail panit@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 3077 , E-mail nittaya_d@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา
Tel. 5395 , E-mail pongnare@mju.ac.th

งานอนามัยและพยาบาล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล
Tel. 3074 , E-mail charoensri@mju.ac.th

งานแนะแนว

หัวหน้างานแนะแนว
Tel. 0899507391 , E-mail rungnapa@mju.ac.th
บุคลากรงานแนะแนว
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ
Tel. 0899507391 , E-mail rungnapa@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3184 , E-mail chalermsak@mju.ac.th
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
Tel. 3184 , E-mail thasana@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษา.
Tel. , E-mail chonlada_p@mju.ac.th

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Tel. 3192 , E-mail pitak@mju.ac.th
บุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 05387 3070 , E-mail noppakit@mju.ac.th
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์หัวหน้างาน
Tel. 3192 , E-mail pitak@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053-873193 , E-mail sirinapa@mju.ac.th

งานจัดหางาน

หัวหน้างานจัดหางาน
Tel. 053-873-186 , E-mail surasak@mju.ac.th
บุคลากรงานจัดหางาน

งานกองทุนเพื่อการศึกษา

หัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษา
Tel. , E-mail orachon@mju.ac.th
บุคลากรงานกองทุนเพื่อการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Tel. 3189 , E-mail sirikarn-j@mju.ac.th
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ
Tel. , E-mail orachon@mju.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 3189 , E-mail kosin-l@mju.ac.th