7/10/2563
ถึง 7/10/2563

13:30
ถึง 16:00

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมศิขรินทร์  ห้องประชุมศิขรินทร์
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2563 16:07:08
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
8/10/2563
ถึง 8/10/2563

8:00
ถึง 16:00

ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2563 20:39:19
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
8/10/2563
ถึง 8/10/2563

8:00
ถึง 16:00

ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมศิขรินทร์  ห้องประชุมศิขรินทร์
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2563 20:39:19
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
11/10/2563
ถึง 11/10/2563

13:30
ถึง 18:00

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เข้าประกวดดาวเดือน
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : กิตติพศ เตจ๊ะสา
หน่วยงาน : องค์การนักศึกษา
ติดต่อ : 062-3102095
ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2563 16:08:08
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
12/10/2563
ถึง 14/10/2563

8:00
ถึง 16:00

ปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2563 14:23:06
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
16/10/2563
ถึง 16/10/2563

8:30
ถึง 11:30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินเข้าศึกษาดูงาน
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ : 3064
ปรับปรุงข้อมูล : 17/9/2563 11:30:16
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
17/10/2563
ถึง 17/10/2563

8:00
ถึง 16:00

โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองคฺ์กรนักศึกษา
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นายธีรวัฒน์ แก้วมงคล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - องค์การนักศึกษา
ติดต่อ : 090-0515253
ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2563 16:10:31
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
20/10/2563
ถึง 20/10/2563

8:00
ถึง 12:00

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมศิขรินทร์  ห้องประชุมศิขรินทร์
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.รัศมี อภิรมย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 15/10/2563 11:39:06
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
20/10/2563
ถึง 20/10/2563

13:30
ถึง 16:00

ประชุมอนุกรรมการสหกิจศึกษา
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ติดต่อ : 3476
ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2563 10:35:48
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
22/10/2563
ถึง 22/10/2563

8:00
ถึง 16:00

จัดโครงการกรีนออฟฟิต
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นางสกุณา เชาวพ้อง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2563 13:34:35
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง