งดใช้ห้องประชุม ปรับปรุงสายสัญญาณ


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้ข้อใช้งาน : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
ติดต่อ : 3078

ข้อมูลการใช้สถานที่

17/10/2562
ถึง 18/10/2562

8:00
ถึง 16:00

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ   ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : ประชุม