ประชุมสรุปงานดาวเดือน


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน : องค์การนักศึกษา
ผู้ข้อใช้งาน : กิตติพศ เตจ๊ะสา
ติดต่อ :

ข้อมูลการใช้สถานที่

3/10/2562
ถึง 3/10/2562

15:00
ถึง 21:00

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา   ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : ประชุม