ประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
ผู้ข้อใช้งาน : นายเกรียงศักดิ์ วันกูล
ติดต่อ :

ข้อมูลการใช้สถานที่

4/10/2562
ถึง 4/10/2562

13:00
ถึง 16:30

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา   ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : ประชุม