ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้ข้อใช้งาน : นางอรณุตรา จ่ากุญชร
ติดต่อ :

ข้อมูลการใช้สถานที่

3/10/2562
ถึง 3/10/2562

13:00
ถึง 16:30

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมศิขรินทร์   ห้องประชุมศิขรินทร์
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : ประชุม