โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้ข้อใช้งาน : น.ส.อัจฉรา บุญเกิด
ติดต่อ :

ข้อมูลการใช้สถานที่

16/10/2562
ถึง 16/10/2562

8:30
ถึง 12:00

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ   ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : อบรม-สัมมนา