จัดแข่งขัน ROV


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
ผู้ข้อใช้งาน : ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
ติดต่อ :

ข้อมูลการใช้สถานที่

27/10/2562
ถึง 27/10/2562

8:00
ถึง 16:00

ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ   ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารอำนวย ยศสุข
ประเภทการใช้งาน : แข่งขันกีฬา