กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
1.แผน/การประกันคุณภาพการศึกษา/ควบคุมภายใน-ความเสี่่ยง
2.โครงการสำนักงานสีเขียว
3. ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
4. บริหารงานบุคคล
5. การเงิน
covid19
SDGs
การปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ขั้นตอนการให้บริการกองกิจ
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือนักศึกษาใหม่
โครงการ ชีวิตและสุขภาพ : MAEJO RUN FOR LIFE สร้างสุขภาพบนวิถีชีวิตสีเขียว
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์(E21BMF/2562)
จดหมายข่าวด้านกิจการนักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
น้องใหม่ 65
ปขมท.ด้านพัฒนานักศึกษา
ภาพกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุม
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลโครงการ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 Email :: stu@gmaejo.mju.ac.th