กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566" กิจกรรม Big Cleaning Day สิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ม.แม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน "สิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยและพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทีมผู้บริหารระดับ คณะ สำนัก กอง และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปีนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมภายในดังนี้ - Big Cleaning Day ในหน่วยงาน - ปิดไฟพร้อมกันภายในมหาวิทยาลัยช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. - ปลูกผักเพราะรักแม่โจ้ ด้านหลังสำนักงานมหาวิทยาลัย - บริการย่อยกระดาษทีไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - เพจ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข MJU
2 มิถุนายน 2566
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (8 งาน) เข้าร่วมโครงการ "อธิการบดีและผู้บริหาร" พบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี - ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงพักเที่ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรในสังกัด Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - ศศิธร ใจมุก - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566
"แอปพลิเคชัน Thai D" ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการย้ายที่อยู่ด้วยตนเองและธุรกรรมอื่นๆ จากกระทรวงมหาดไทย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา "แอปพลิเคชัน Thai D" แจ้งถึงบุคคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษาแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล "แอปฯ Thai D" Thai Digital Identity "ไทยดี" มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน เช่น - การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง - การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชน - การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) - การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ฯลฯ) - ฯลฯ Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - ที่ว่าการอำเภอสันทราย (นายอำเภอสันทราย) - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน (รายละเอียดคณะทำงานตามประกาศฯในเพจ) ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระสืบเนื่องที่สำคัญคือ - รายงานผลการจัดรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตรลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) Cr.ภาพ:ข่าวสาร - นพกิจ แผ่พร - Norraphont Thammawisedee
30 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Smart Dx Leader" ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูงของแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 "ผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผ่านการอบรมหลักสูตร Smart DX Leader ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) (เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติSmart DX Leader ต้องไปเติมความรู้ ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)#เพื่อผลักดัน การสร้าง Digital Roadmap ที่สอดคล้องพันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร ตามกระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารองค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ มุ่งสู่องค์กลดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง วางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ผ่านแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายสูงสุด เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กร มิติทางวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Experience) คำนึงถึงความยั่งยืนด้านเทคโนโลยี (Sustainable Technology) และความยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Organization) https://www.ftpi.or.th/" Digital Transformation(DX) " การนําเทคโลยีดิจิตัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร ทั้งในส่วน ของกระบวนการที่สําคัญ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความผูกพันการทําให้กระบวนการที่สําคัญขององค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานของบุคลากร รวมถึงการ ปรับเปลี่ยน Business Model ขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง(Key Change/Driving Forces)"Certified - Smart DX Leader Program หัวข้อ Digital Transformation Framework & Change Management Model มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย 3. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย 5. ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ 6. สามารถบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาเน้นๆกับหัวข้ออบรม Digital Transformation FrameworkDigital Transformation Framework Overview Digital Transformation Strategy & Business Strategy Digital mindset Potential Disruptive Technologies Digital Leadership & Organization Capabilities (People, Process, Technology) Change Management ModelDefinition Principle and Concept for Change Driving Forces for Change : STEEP FTPI-SIX STEP for Change Management Model Key Success Factors for Change การประเมิน ADLI for MATURITY ชมบริฟที่ https://vimeo.com/825376876 และ https://vimeo.com/825377773สำหรับวันที่ 2 Certified SDX-02 : Digital Governance (การกำกับดูแลดูแลด้านดิจิทัล) ในหัวข้ออบรม กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Risk Optimization Framework Setting) การสื่อสารและถ่ายทอดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)https://www.ftpi.or.th/event/dx-digitalgovernancehttps://www.ftpi.or.th/Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร Line(NP.) Smith Sinnarong (แชร์ข่าว)
29 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "วันฉัตรมงคล 2566"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 "สร้างเครือข่ายฝ่ายปกครองระดับจังหวัด" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งระยะทางเดิน-วิ่ง เป็น 10.5 และ 5 กิโลเมตร Cr.ภาพ:ข่าว เพจ facebook - smith Sinnarong - PR Chiangmai - เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่
29 พฤษภาคม 2566
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกาศ https://maejo.link?L=Y5nD
29 พฤษภาคม 2566
"วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566" กิจกรรม Big Cleaning Day สิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ม.แม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน "สิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยและพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทีมผู้บริหารระดับ คณะ สำนัก กอง และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปีนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมภายในดังนี้ - Big Cleaning Day ในหน่วยงาน - ปิดไฟพร้อมกันภายในมหาวิทยาลัยช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. - ปลูกผักเพราะรักแม่โจ้ ด้านหลังสำนักงานมหาวิทยาลัย - บริการย่อยกระดาษทีไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - เพจ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข MJU
2 มิถุนายน 2566
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (8 งาน) เข้าร่วมโครงการ "อธิการบดีและผู้บริหาร" พบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี - ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงพักเที่ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรในสังกัด Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - ศศิธร ใจมุก - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566
"แอปพลิเคชัน Thai D" ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการย้ายที่อยู่ด้วยตนเองและธุรกรรมอื่นๆ จากกระทรวงมหาดไทย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา "แอปพลิเคชัน Thai D" แจ้งถึงบุคคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษาแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล "แอปฯ Thai D" Thai Digital Identity "ไทยดี" มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน เช่น - การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง - การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชน - การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) - การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ฯลฯ) - ฯลฯ Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - ที่ว่าการอำเภอสันทราย (นายอำเภอสันทราย) - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน (รายละเอียดคณะทำงานตามประกาศฯในเพจ) ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระสืบเนื่องที่สำคัญคือ - รายงานผลการจัดรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตรลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) Cr.ภาพ:ข่าวสาร - นพกิจ แผ่พร - Norraphont Thammawisedee
30 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Smart Dx Leader" ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูงของแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 "ผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผ่านการอบรมหลักสูตร Smart DX Leader ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) (เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติSmart DX Leader ต้องไปเติมความรู้ ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)#เพื่อผลักดัน การสร้าง Digital Roadmap ที่สอดคล้องพันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร ตามกระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารองค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ มุ่งสู่องค์กลดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง วางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ผ่านแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายสูงสุด เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กร มิติทางวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Experience) คำนึงถึงความยั่งยืนด้านเทคโนโลยี (Sustainable Technology) และความยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Organization) https://www.ftpi.or.th/" Digital Transformation(DX) " การนําเทคโลยีดิจิตัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร ทั้งในส่วน ของกระบวนการที่สําคัญ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความผูกพันการทําให้กระบวนการที่สําคัญขององค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานของบุคลากร รวมถึงการ ปรับเปลี่ยน Business Model ขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง(Key Change/Driving Forces)"Certified - Smart DX Leader Program หัวข้อ Digital Transformation Framework & Change Management Model มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย 3. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย 5. ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ 6. สามารถบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาเน้นๆกับหัวข้ออบรม Digital Transformation FrameworkDigital Transformation Framework Overview Digital Transformation Strategy & Business Strategy Digital mindset Potential Disruptive Technologies Digital Leadership & Organization Capabilities (People, Process, Technology) Change Management ModelDefinition Principle and Concept for Change Driving Forces for Change : STEEP FTPI-SIX STEP for Change Management Model Key Success Factors for Change การประเมิน ADLI for MATURITY ชมบริฟที่ https://vimeo.com/825376876 และ https://vimeo.com/825377773สำหรับวันที่ 2 Certified SDX-02 : Digital Governance (การกำกับดูแลดูแลด้านดิจิทัล) ในหัวข้ออบรม กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Risk Optimization Framework Setting) การสื่อสารและถ่ายทอดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)https://www.ftpi.or.th/event/dx-digitalgovernancehttps://www.ftpi.or.th/Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร Line(NP.) Smith Sinnarong (แชร์ข่าว)
29 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "วันฉัตรมงคล 2566"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 "สร้างเครือข่ายฝ่ายปกครองระดับจังหวัด" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งระยะทางเดิน-วิ่ง เป็น 10.5 และ 5 กิโลเมตร Cr.ภาพ:ข่าว เพจ facebook - smith Sinnarong - PR Chiangmai - เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่
29 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร "นสม.รุ่นที่1" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ กลุ่มหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่นที่1) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริการนักศึกษา" ณ ห้อง204 อาคารแม่โจ้ 70ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีระดับหัวหน้างานจำนวน 8 คน (8 งานในสังกัด) เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - Green office การให้บริการทางกายภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ Cr.ภาพ:ข่าว(NP.) - รัศมี อภิรมย์ - วิทชัย สุขเพราะนา - นพกิจ แผ่พร
26 พฤษภาคม 2566
"วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566" กิจกรรม Big Cleaning Day สิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ม.แม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน "สิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยและพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทีมผู้บริหารระดับ คณะ สำนัก กอง และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปีนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมภายในดังนี้ - Big Cleaning Day ในหน่วยงาน - ปิดไฟพร้อมกันภายในมหาวิทยาลัยช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. - ปลูกผักเพราะรักแม่โจ้ ด้านหลังสำนักงานมหาวิทยาลัย - บริการย่อยกระดาษทีไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - เพจ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข MJU
2 มิถุนายน 2566
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (8 งาน) เข้าร่วมโครงการ "อธิการบดีและผู้บริหาร" พบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี - ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงพักเที่ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรในสังกัด Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - ศศิธร ใจมุก - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566
"แอปพลิเคชัน Thai D" ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการย้ายที่อยู่ด้วยตนเองและธุรกรรมอื่นๆ จากกระทรวงมหาดไทย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา "แอปพลิเคชัน Thai D" แจ้งถึงบุคคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษาแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล "แอปฯ Thai D" Thai Digital Identity "ไทยดี" มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน เช่น - การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง - การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชน - การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) - การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ฯลฯ) - ฯลฯ Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - ที่ว่าการอำเภอสันทราย (นายอำเภอสันทราย) - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน (รายละเอียดคณะทำงานตามประกาศฯในเพจ) ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระสืบเนื่องที่สำคัญคือ - รายงานผลการจัดรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตรลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) Cr.ภาพ:ข่าวสาร - นพกิจ แผ่พร - Norraphont Thammawisedee
30 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Smart Dx Leader" ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูงของแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 "ผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผ่านการอบรมหลักสูตร Smart DX Leader ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) (เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติSmart DX Leader ต้องไปเติมความรู้ ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)#เพื่อผลักดัน การสร้าง Digital Roadmap ที่สอดคล้องพันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร ตามกระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารองค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ มุ่งสู่องค์กลดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง วางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ผ่านแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายสูงสุด เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กร มิติทางวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Experience) คำนึงถึงความยั่งยืนด้านเทคโนโลยี (Sustainable Technology) และความยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Organization) https://www.ftpi.or.th/" Digital Transformation(DX) " การนําเทคโลยีดิจิตัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร ทั้งในส่วน ของกระบวนการที่สําคัญ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความผูกพันการทําให้กระบวนการที่สําคัญขององค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานของบุคลากร รวมถึงการ ปรับเปลี่ยน Business Model ขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง(Key Change/Driving Forces)"Certified - Smart DX Leader Program หัวข้อ Digital Transformation Framework & Change Management Model มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย 3. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย 5. ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ 6. สามารถบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาเน้นๆกับหัวข้ออบรม Digital Transformation FrameworkDigital Transformation Framework Overview Digital Transformation Strategy & Business Strategy Digital mindset Potential Disruptive Technologies Digital Leadership & Organization Capabilities (People, Process, Technology) Change Management ModelDefinition Principle and Concept for Change Driving Forces for Change : STEEP FTPI-SIX STEP for Change Management Model Key Success Factors for Change การประเมิน ADLI for MATURITY ชมบริฟที่ https://vimeo.com/825376876 และ https://vimeo.com/825377773สำหรับวันที่ 2 Certified SDX-02 : Digital Governance (การกำกับดูแลดูแลด้านดิจิทัล) ในหัวข้ออบรม กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Risk Optimization Framework Setting) การสื่อสารและถ่ายทอดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)https://www.ftpi.or.th/event/dx-digitalgovernancehttps://www.ftpi.or.th/Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร Line(NP.) Smith Sinnarong (แชร์ข่าว)
29 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "วันฉัตรมงคล 2566"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 "สร้างเครือข่ายฝ่ายปกครองระดับจังหวัด" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งระยะทางเดิน-วิ่ง เป็น 10.5 และ 5 กิโลเมตร Cr.ภาพ:ข่าว เพจ facebook - smith Sinnarong - PR Chiangmai - เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่
29 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร "นสม.รุ่นที่1" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ กลุ่มหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่นที่1) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริการนักศึกษา" ณ ห้อง204 อาคารแม่โจ้ 70ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีระดับหัวหน้างานจำนวน 8 คน (8 งานในสังกัด) เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - Green office การให้บริการทางกายภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ Cr.ภาพ:ข่าว(NP.) - รัศมี อภิรมย์ - วิทชัย สุขเพราะนา - นพกิจ แผ่พร
26 พฤษภาคม 2566
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
29/5/2566 14:23:13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
18/4/2566 10:59:43
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
14/3/2566 11:17:20
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
19/10/2565 21:14:54
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
27/6/2565 16:22:24
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
27/10/2564 23:25:38
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17/9/2564 10:39:16
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
12/7/2564 14:40:02
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52