ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
1.แผนยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพการศึกษา
2.โครงการสำนักงานสีเขียว
การเงิน
ขั้นตอนการให้บริการกองกิจ
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือนักศึกษาใหม่
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์(E21BMF/2562)
จดหมายข่าวด้านกิจการนักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานการประชุม
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลโครงการ
mjuประกาศฯการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีการศึกษา2560pdf.pdf
mjuรายชื่อรับเงินคืนกรณีไม่ถึง100PDF.PDF

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 e-mail :: stu@mju.ac.th