..ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๑๐ สถาบัน..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1087

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ๑๐ มหาวิทยาลัย/สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแข่งขันกีฬา ๑๐ สถาบัน/มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด