..พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1272

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ของตน นับเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี่ยังมีกิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และการมอบเหรียญให้แก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด