..ตรวจเยี่ยมหอพักเอกชนในเครือข่าย..

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2556 12:04:26     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1177

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์ บุคคลากร ประธานเครื่อข่ายหอพักเอกชน และตัวแทนจากสภานักศึกษา ออกตรวจเยี่ยมหอพักเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตร ๔ ปี (ภาคสมทบ) เข้าหอพักของชมรมเครื่อข่ายหอพักเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ ๑ –๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. ทั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลและสภาพปัญหาจากนักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกำชับให้เจ้าของหอพักดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความต้องการของนักศึกษาต่อไป

ข่าวล่าสุด