..แนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อสารสนเทศต่างๆ..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1499

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางของการให้ข้อมูลข่าวสารในสื่อสารสนเทศ หรือ Social media ต่างๆ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด