..พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1549

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศรวม ๒๗ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้

ข่าวล่าสุด