..โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2556 15:57:24     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1723

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา ปี ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาจากองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนบ้านนาหลังคาแดง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรที่กำกับดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานของตน

ข่าวล่าสุด