รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 14:47:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1116

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาติดต่อรับได้ที่กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ

5107103306 นางสาวฑิตฐิตา จันทรพงศ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) - ชุมพร
5007103302 นายฉัตรชัย ชอบผล บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) - ชุมพร
5004102308 นางสาวจุรีรัตน์ อุปเฮียง เทคโนโลยีชีวภาพ
5005101403 นายสุเขตต์ สดสอาด รัฐศาสตร์
5004102354 นางสาวมินตรา คำนึงครวญ เทคโนโลยีชีวภาพ
5010101340 นางสาวนิตยา เหมลา การประมง
5303101327 นางสาวภาสินี ลาดลา วิศวกรรมเกษตร
5301123327 นายชาติชาย สร้อยมณีวรรณ์ พลังงานทดแทน
5109101321 นางสาวจิรัญญา สิงห์ไผ่ พัฒนาการท่องเที่ยว
5303104327 นายภิญโญ คำแสน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5301122031 นายยงยุทธ พะนะ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
5004102335 นางสาวพูนศรี อินต๊ะ เทคโนโลยีชีวภาพ
5306102336 นางสาวนิตยา อยู่ยืน บริหารธุรกิจ(การตลาด)
5204101419 นายผดุงรักษ์ อภิไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์
5006103336 นางสาวปิยวรรณ เครือสาร การบัญชี
5006104308 นางสาวกิตติยา โปธายี่ การเงิน
5104101339 นายธนพงศ์ สุขสวาสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
5219101333 นายเสฎฐวุฒิ พวงพัฒน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
5009101315 นายเชาวฤทธิ์ บุตรช้าง พัฒนาการท่องเที่ยว

ข่าวล่าสุด