ข้อชี้แจง การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 10/4/2556 11:31:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 638

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข้อชี้แจง

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557

ที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเอกฉันท์ร่วมกันว่าในการที่ประเทศไทยจะร่วมเป็นประชาคมอาเซียนพ.ศ.2558 นั้น จึงเห็นชอบให้มีการเลื่อนการเปิดและการปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเป็นสากลสอดคล้องกับประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศที่มีการเปลี่ยนตรงกันแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดกิจกรรมการศึกษา การแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการสำเร็จการศึกษา ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม การประกาศปรับเปลี่ยนเวลาทำให้เห็นว่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้ความ สำคัญในเรื่องของการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อจะผลักดันให้นักศึกษาไทยมีความทัดเทียมกับต่างชาติและเป็นสากล โดยกำหนดเวลาเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 
ตรวจสอบกำหนดการปฏิทินการศึกษาอาเซียน

ข่าวล่าสุด