ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2556 16:47:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 318

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานภาคเหนือ ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีการทำ "แปปสเมียร์" (PAP smears)  และตรวจคลำเต้านมเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมหรือสิ่งผิดปกติในเต้านม รวมถึงการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มบุคลากรสตรีวัยเจริญพันธุ์  ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ณ งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา อำคารอำนวยยศสุข  มีผู้ใช้บริการ จำนวน 19 คน

ข่าวล่าสุด