ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 186

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่มกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฟรี  แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี รวมถึงการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ งานอนามัยและพยาบาล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน

ข่าวล่าสุด