..บทสรุปของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 840

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ภายหลังการร่วมระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔ ในด้านกิจการนักศึกษา ช่วยให้เกิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับการปรับปรุงแผนฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการพัฒนากิจการนักศึกษา นับเป็นคุณูปการอย่างสูงต่อกองกิจการนักศึกษาซึ่งเป็นผู้แปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เนื่องจากทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ข่าวล่าสุด