ประกาศนักศึกษาเก่าที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2554 ทุกคนทราบ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 435

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

 นักศึกษาเก่าที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2554 ทุกคนให้รายงานตัวที่หอพัก พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.  สำเนาใบชำระเงิน  จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรนักศึกษาเก่า จำนวน 1 ชุด (กรณีบัตรนักศึกษาหายให้นำหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาเก่า  โดยถ่ายสำเนามา จำนวน 1 ชุด)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด  (ถ่ายสำเนาชื่อบัญชีและเลขบัญชีธนาคารให้ชัดเจน)

ติดต่อยื่นเอกสาร ณ หอพักศรีโสภา (หอหญิง 9)  ห้องสำนักงานหอพัก

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554 ในวัน เวลาราชการเท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน

ข่าวล่าสุด