ประกาศนักศึกษาเก่าที่จะเข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 788

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนและติดต่อกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินคืนได้ที่...

สำนักงานหอพัก(หอหญิง 9) ทั้งหลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตร 2 ปี โดยให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

                   1. สำเนาใบชำระเงิน  จำนวน 1 ชุด

                   2. สำเนาบัตรนักศึกษา(รหัสเก่า) จำนวน 1 ชุด(กรณีบัตรนักศึกษาหายให้นำหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาเก่า 

                       เช่น ใบแสดงผลการเรียน)

                   3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(หน้าแรก) โดยจะต้องมีชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชีธนาคารที่ชัดเจน จำนวน 1 ชุด

ติดต่อกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร ณ สำนักงานหอพัก (หอหญิง 9)

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554 ในวัน เวลาราชการเท่านั้น

หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน

ข่าวล่าสุด