ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบุคลากร รับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1263

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาติดต่อรับค่ารักษาพยาบาล ได้ที่กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ

1. นายพุฒิพัฌน์  ตั้งเจียวลี้            คณะผลิตกรรมการเกษตร

2. นางสาวทองเลียน  บัวจูม            ผู้ช่วยอธิการบดี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นางสาววรรณวิสา  ช่วยพินิจ         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

4. นายศักรินทร์  ชิดมีชัย                คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นายวัชรวุฒิ  ตากกระโทก            คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ข่าวล่าสุด