ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบุคลากร รับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1482

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรติดต่อรับค่ารักษาพยาบาลได้ที่ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

 1. นายกิตติศักดิ์  ปัชชาชัย  รหัส 5322101310 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. นางเพ็ญ  รัตตนิทัศน์   บุคลากรกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 3. นายฉัตรชัย  คนขยัน         รหัส 5306102317   คณะบริหารธุรกิจ

 4. นางสาวเมธาวี  พรหมน้ำดำ  รหัส 5419102520 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

 5. นางสาวรัตนากร  พฤกษาชีวะ  รหัส 5405101366  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

 6. นางสาวจินดาพร  แก้วเกตุ   รหัส 5312102319  คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

ข่าวล่าสุด