..ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1407

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จะจัดโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการในการพัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ ทั้งด้านการสร้างบุคลิกภาพ กระบวนการคิด การพูด การวางแผน การประสานงาน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองและองค์กรของนักศึกษาได้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด