นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1061

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

1. นางสาวนิตยา  ยารังฝั้น รหัส 5212102021 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

ข่าวล่าสุด