นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ที่ห้องงานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ปรับปรุงข้อมูล : 8/3/2554 15:38:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2357

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้ให้ติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุ    
ได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา    
คณะบริหารธุรกิจ    
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5406105301 กมลพรรณ มูลมั่ง ลาพักการศึกษา    
2 5406105303 กรวิชญ์ ธรรมานุชิต      
3 5406105326 ฐานิศร นันทกำจร      
4 5406105330 ณัฐพงศ์ ศรีวิชัย      
5 5406105333 ณัฐพัฒน์ ลายทองสุก      
6 5406105334 ณัฐวัฒน์ เซมา      
7 5406105340 ธรัฐ สุนทรพงศ์      
8 5406105355 ปรียานุช สุขอัตตะ      
9 5406105389 ศุภณัฐ ชาญณรงค์      
10 5406105403 อภิสิทธิ์ แสนสุข      
 
สาขาวิชา การบัญชี    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5406103327 ณิชาพร วงค์คำ      
2 5406103356 พิสิฐ ปัญญา      
           
สาขาวิชา การเงิน    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5406104310 กิตติพัทธ์ งานการ      
2 5406104320 ไกรภพ ปินตาธรรม      
           
คณะวิทยาศาสตร์    
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5404102305 จตุพล จันทร์ศรี      
           
สาขาวิชา วัสดุศาสตร์    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5404107324 ภูมิ ญาณสมบูรณ์      
2 5404107334 อมเรศ ผานาค      
           
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5404106303 ไกรสร เรืองดี      
2 5404106304 คมกริช บุตสีทา      
3 5404106305 เฉลิม เที่ยงเมือง      
4 5404106306 เฉลิมพร ตันเป็ง      
5 5404106311 ดุริยวิทย์ วานุนาม      
           
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาที่สอง)    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5304206001 กฤษฎากร   ทิพย์เสถียร      
2 5304206002 ณฐาภพ  เขนย      
3 5304206004 ชัยวุฒิ ทิพย์บุญราช      
4 5304206006 ชายุตม์ ศรียาหล้า      
5 5304206007 ฐิตยา  กัมพูพงศ์      
6 5304206010 ต่อการณ์ ภูอิ่นอ้อย      
7 5304206012 นัทที ตั้งวิวัฒนาพานิช      
8 5304206016 พรทิพา   กอนแสง      
9 5304206018 ภาณุพันธ์ ชัยมณี      
10 5304206019 ภาวิต  แก้วมา      
11 5304206020 ภาวินี  ลายบัว      
12 5304206023 ศศิณี    เหลืองศิโรรัตน์       
13 5304206024 ศิริลักษณ์  พรมฤทธิ์      
14 5304206025 สงกรานต์  คำนนท์คอม      
15 5304206028 สุรไกร  อินต๊ะปัน      
16 5304206030 เอกพงษ์ เทปิน      
           
สาขาวิชา คณิตศาสตร์    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5404105322 นพพงษ์ อันนตรักษ์      
           
คณะผลิตกรรมการเกษตร    
สาขาวิชา พลังงานทดแทน    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5401123318 จีรวรรณ กันทาเดช      
2 5401123326 ชนากานต์ คล้ายหะนา      
           
สาขาวิชา อารักขาพืช    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5401105320 ณัฐวุฒิ ล้อมเขตร      
           
สาขาวิชา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5401125302 กฤตเมธ เสริมกล้า      
2 5401125316 ชัยวัฒน์ ปาขันแก้ว      
3 5401125317 ชาญยุทธ วันดี      
4 5401125320 ณัฐวุฒิ ก้อนแก้ว      
5 5401125321 ทัพไทย สำราญ      
6 5401125322 ทัศน์ชัย ศิริวรรณ      
7 5401125324 ทินภัทร โอภาสพสุ      
8 5401125327 ธีรพงษ์ เสาร์เทพ      
9 5401125328 ธีรวัฒน์ จักสาย      
10 5401125344 ภาคภูมิ วงค์กาแก้ว      
11 5401125352 วรกร ยานะดำ      
12 5401125364 ศิขริน ชำนะ      
           
สาขาวิชา พืชศาสตร์(พืชสวน)    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5401102329 จีระศักดิ์ อินทะวงศ์      
2 5401102371 นพรัตน์ ไชยมงคล      
3 5401102379 นิพนธ์ ธนิกกุล      
4 5401102399 พสุภวัฐ ทักษิณสุข      
5 5401102444 วุฒิภัทร สีเทา      
6 5401102452 ศุภกิตต์ พยาไชย      
7 5401102457 สยามรัฐ พิลาบุตร      
8 5401102467 สุรศักดิ์ พวงมาลัย      
           
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์    
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น (ปกติ)    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5405104329 ธนเกียรติ ไกรงาม      
2 5405104337 นวฤทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์      
3 5405104344 พงศกร รุประมาณ      
4 5405104345 พงศกร โพธิ์ทอง      
5 5405104352 พสิษฐา เต็งนิยม      
6 5405104357 พิทักษ์ ก๋าวิตา      
7 5405104363 ภูริวัจน์ ป้าดีเหนือ      
8 5405104384 ศุภกานต์ ศิรวิทยานนท์      
9 5405104401 อดิศักดิ์ หนูสกุล      
10 5405104402 อภิชัย ใจปิน      
11 5405104411 อำพล พี่เกาะ      
           
สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น (ปกติ)    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5405204303 กฤษณะ จันทวิมล      
2 5405204304 กฤษณะ กาละวัง      
3 5405204306 โกวิท ขันทะ      
4 5405204308 คุณานนท์ กิติทรัพย์      
5 5405204317 ณัฐวุฒิ สุวรรณ      
6 5405204318 ธีรพงษ์ วงค์สร้อย      
7 5405204320 ปริญญา หาญจริง      
8 5405204321 ปิยะพงศ์ บุญพยัคบุตร      
9 5405204322 พงษ์พัฒน์ ขวัญอ่อน      
10 5405204323 พลสิทธิ์ โกฎิคำ      
11 5405204324 พัชรพงษ์ ทิพย์ธานี      
12 5405204326 พิชิตชัย เบอร์พันธุ์      
13 5405204329 พีรเดช ไฝ่ฟ้า      
14 5405204330 ภัทรวุฒิ วรวัลย์      
15 5405204331 ภาณุวัฒน์ สุพรรณ      
16 5405204334 วรุต เลี้ยงประยูร      
17 5405204340 ศตวรรษ เพชรพิชัย      
18 5405204342 ศรัณยู เรือนใส      
19 5405204344 ศิริสิทธิ์ จันทร์จริง      
20 5405204345 ศุภกิจ พงษ์จา      
21 5405204346 ศุภชัย คำวงค์ใส      
22 5405204347 ศุภศิลป์ ไชยงาม      
23 5405204349 สันติ ขันไทย      
24 5405204352 สุมิตร สาระวงศ์      
25 5405204355 อุตรเดช โลจันติ      
26 5405204356 เอกพันธ์ คชเสนีย์      
           
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว    
สาขาวิชา พัฒนาการท่องเที่ยว    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5409101324 ณัฐชนนท์ เรืองประดิษฐ์      
2 5409101325 ณัฐพงษ์ เกษอินทร์      
3 5409101333 ธนกร เนรวรรณ์      
4 5409101380 วรท รุจิพรรณ      
5 5409101382 วริทธิ์ธร กิตติ์พิพัฒน์พันธ์      
6 5409101397 ศุภณัฐ คุณยศยิ่ง      
7 5409101399 เศรษฐวัฒน์ วงค์คม      
8 5409101400 สรวิศวร์ ศรีคำเภา      
9 5409101404 สุพล อนุศาสนนันทน์      
10 5409101411 อนันต์ ประสาทพรชัย      
           
คณะสถาปัตยกรรมฯ    
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5419103509 ณฐกร สกุลดี      
           
           
คณะศิลปศาสตร์    
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์บูรณาการ    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5414101305 กล้าณรงค์ เสาร์ทิพย์      
2 5414101309 ขจรศักดิ์ เคหา      
3 5414101320 ณัฐวัฒน์ ศรีคำ      
4 5414101324 ธนดล ถี่ถ้วน      
5 5414101326 ธันวา จันทรังษี      
6 5414101331 นัทธพงศ์ อุปการัตน์      
7 5414101359 ภาณุวัฒน์ สังข์ทอง      
           
คณะเศรษฐศาสตร์    
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5412101325 ณัฐพล คชภักดี      
2 5412101339 ธนพล บุญพิทักษ์      
3 5412101360 พงศธร เรืองลาภอนันต์      
           
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์    
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ    
1 5412102319 จตุพร ณ ลำพูน      
2 5412102346 ณัฐภัทร กูลกิ่ง      

ข่าวล่าสุด