นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ที่ห้องงานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1090

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ

1. นางสาวดารณี  จันทร์นอก  รหัส 5201125330  สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2. นายกฤษฎา  เก่งการทำ  รหัส 5206102303  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ข่าวล่าสุด