(ด่วนๆ )นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่ห้องงานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 995

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษา

1. นายยุทธการ  ทองเชื้อ          รหัส  5301101351  คณะผลิตกรรมการเกษตร

2. นายธนากร  ดอกเข็ม            รหัส  5301125327  คณะผลิตกรรมการเกษตร

3. นางสาวเมธาวี  พรหมน้ำดำ     รหัส  5419102520  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ข่าวล่าสุด