ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา ที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ติดต่อรับเงินได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1466

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. นายภุซงค์  แย้มเจริญ       รหัส 5306105345  คณะบริหารธุรกิจ

2.น.ส.ชฏารัตน์  ดวงเดช       รหัส 5401123325  คณะผลิตกรรมการเกษตร

3. น.ส.ชนิดา  พงษ์สุริยา      รหัส 5401123327  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4.น.ส.พิไลวรรณ  หืดศิริ       รหัส 5107104309  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

5. น.ส.สุพัตรา  สีหอมไชย    รหัส 5205204369  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

6. นายณัฐพงษ์  เขื่อนแก้ว    รหัส 5401105316  คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นายจุมพจน์  อินทร์สุวรรณ รหัส 5305101313  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

8.น.ส.มนฐกร  สุภาโขง        รหัส 5112102387 คณะเศรษฐศาสตร์

9. น.ส.ศศิธร  บัวมะลิ          รหัส 5409101393 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

10.นายติชานนท์  ทิมนุ่ม      รหัส 5207107305 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

11. น.ส.ธัญลักษณ์  จอมปินทอง  รหัส 5206103326 คณะบริหารธุรกิจ

12. นายเฉลิมชัย  พรหมเมศร์  รหัส 5212102322 คณะเศรษฐศาสตร์

13. นายพันธกานต์  น้ำทิพย์   รหัส 5106104351 คณะบริหารธุรกิจ *โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 จำนวน 1,873 บาท

ข่าวล่าสุด