ประกาศ งานบริการและสวัสดิการนักศึษา การยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด หรือนอกราชอาณาจักร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 923

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

         นักศึกษารายใด ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด หรือนอกราชอาณาจักร กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ถ้ายังไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด หรือนอกราชอาณาจักร ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้ ท่านจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนครั้งก่อน

          โดยยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลื่อตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30  กันยายน 2554 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ได้ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น2

ข่าวล่าสุด