" ด่วน "นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจฯ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 976

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

1. นางสาวกมลทิพย์  รัตนศรี      รหัส 5206101301  คณะบริหารธุรกิจ

2.นายพงศ์พศุฒม์  ฮวดเจริญ     รหัส 5205101366   วิทยาลัยบริหารศาสตร์

3.นางสาวศิริพร  สกุลพันธ์         รหัส 5306102378   คณะบริหารธุรกิจ

4.นายสันติชัย  ยี่สุ่น                รหัส 5322103019   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

5.นายอธิคม  โกเสนตอ            รหัส 522101434     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวล่าสุด