ด่วนๆ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 11/11/2554 9:14:44     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1455

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

นักศึกษาดังนี้

1. นายเสฏฐวุฒิ  พวงพัฒน์    รหัส 5219101333  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. นาย ธนัยวัฒน์ มหาเทพ       รหัส 5013101306  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   

ข่าวล่าสุด