ด่วนๆ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ (คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์) ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1374

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวกมลทิพย์  รัตนศรี              รหัส 5206101301  คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวสุภาพร  แป้นสุวรรณ์           รหัส 5104302007  คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาวนิสาลักษณ์  สาพูนคำ          รหัส 5401125329  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. นายนวพล  เกตุสุวรรณ์                 รหัส 5406103338  คณะบริหารธุรกิจ

5.นายภาณูเดช  รัตนวณิชพงศ์            รหัส 5303101352 คณะวิศวกรรมฯ

6. นายสันติชัย  ยี่สุ่น                       รหัส 5321103019 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวล่าสุด