ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 15:31:42     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 255

กลุ่มข่าวสาร :

(กลุ่ม 2) แจ้งนัดหมาย นักศึกษาและบุคลากรผู้ที่ผ่านการอบรมใบขับขี่และสอบภาคปฎิบัติเมื่อวันเส่ารที่ 21. กย. 62 ลำดับที่ 61-120 ขอให้ยืนยันชื่อลำดับตนเอง
เพื่อที่จะไปสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 8 ตค. 62
โดยมีบริการรถรับ-ส่งอำนวยความสะดวกจากมหาลัย นัดเวลาขึ้นรถ หน้าตึกอำนวย พร้อมกันในเวลา 10.00. น.

ให้ทุกคนที่อยู่ในรายชื่อแจ้งยืนยันไปสอบภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยแจ้งชื่อยืนยันผ่านทางคอมเม้นใต้โพสนี้ หรือโทรแจ้งยืนยันได้ที่หมายเลข 053-873070 เวลาราชการ
หากผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่แจ้งยืนยันภายในเวลาที่กำหนด จะถูกย้ายลำดับไปสอบในกลุ่มสุดท้ายโดยอัตโนมัติทุกกรณี

ผู้ที่จะไปสอบให้เตรียมลำดับและบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกคน
และสามารถมารับเอกสารแนวข้อสอบได้ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ลำดับที่ 61-120 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
61 นางสาวณัฐพร ดีปินไชร์
62 นางสาวฉัตรวี พงษ์ทวี
63 นายธีระศักดิ์ วิริยะพานิช
64 นายธนาพร พานุช
65 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง
66 นางสาวนภาพร แก้วใจ
67 นางสาวแสงพร คำมา
68 นางสาวสุทธิชา ตุ่มรังสี
69 นายคชา วิไลลักษณ์
70 นางสาวอัญชลิกา ตระกูลสาทร
71 นางสาวภูษนี ภูชัยสินธุ์
72 นางสาวธัญลักษณ์ โปทา
73 นางสาวรัชนีกร สาณะเสน
74 นางสาววาสนา น้อยเอี่ยม
75 นางสาวแก้วมรกต พวงเพชรสว่าง
76 นางสาวอรุณรัตน์ นันทโรงจนาพร
77 นายธนภัทร คงแก้ว
78 นายอานัน ปาเต๊ะ
79 นายนำโชค ใจหล้า
80 นายสมยายุทธ จริตดีสม
81 นายณทศพล ค้ำชู
82 นายธนพงศ์ โมครัตน์
83 นางสาวพิยดา ครีหานาม
84 นางสาวปภาวดี รบไพรี
85 นายธีระพงษ์ คำจันทร์
86 นายคงบรรชา แซ่ม้า
87 นายอุกฤษฎ์ สิญจวัตร์
88 นางสาวพวงเพชร วงษ์จันทร์
89 นางสาวจิตรนุช แซ๋ว่าง
90 นางสาวเจนจิรา สาครขันธ์
91 นางสาวสตางค์ พานแก้ว
92 นางสาวกนกวรรณ แซ่ห่อ
93 นางสาวสถิตภรณ์ ฉิมกาญจนะ
94 นางสาวจันทร์ศรี จิตพิสมัย
95 นายสุเมธ แซ่ฉี
96 นายพงษ์ไพบูลย์ สินลี้
97 นายศิรชัช ทาสา
98 นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งเพียร
99 นางสาวเกษวรินทร์ เขียวมณีย์
100 นางสาวชนกานต์ ทองน้อย
101 นางสาวอังควิภา คงนา
102 นางสาวณัฐิดา ธนานันท์
103 นายชนม์ชนก ต๊ะรังสี
104 นางสาวจินดา ละชี
105 นางสาวพัชรา ปินคำ
106 นางสาวพนิต เก็ดสราพร
107 นายธนพล ศรีแปงวงค์
108 นายนิวพิชัย เพ็ชรโรจน์
109 นายธนบดี ผิวสา
110 นายณัฐวุฒิ มณีวัน
111 นายพีรพัฒน์ คล่องการงาน
112 นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์
113 นางสาวเสาวลักษณ์ หนูดี
114 นางสาวสุตาภัทร จันทร์ลอย
115 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่
116 นางสาวธัญวรรณ ฉิมสุนทร
117 นางสาวณัฎฐณิชา ม่วงเมือง
118 นายเกียรติภุมิ ตรีแก้ว
119 นายนราศักดิ์ อิ่นคำ
120 นายจักรพันธ์ บานจะ

ข่าวล่าสุด