การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2563 14:01:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 130

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บริการขนส่ง โดยจัดรถรับ-ส่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  มีการจัดตารางรถรับ-ส่ง บริการรถรับ-ส่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างน้อย 12 คน/เที่ยว ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (รถออกทุก 15 นาที) และแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

          ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.

          ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

          นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สายที่รถรับส่งผ่าน คือ สายที่ 1 สายสีแดง และสายที่ 2 สายสีน้ำเงิน ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) พร้อมจุดจอดรถหลักทั้งหมดที่ได้รับการศึกษา เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน ผู้ใช้บริการใกล้กับศาลา และจุดจอดรถที่กำหนด

          สายสีแดง 1 หรือถนนหมายเลข 1 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย ระยะทางทั้งหมด คือ 2 กิโลเมตร และระยะเวลาการให้บริการรถ 30 นาทีต่อรอบ ประกอบด้วยจุดขนส่ง 9 จุด ได้แก่

P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

P2. ที่จอดรถอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย-อาคารช่วงเกษตรศิลป์

P3. ที่จอดรถสำหรับอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้

P4. ที่จอดรถสำหรับสาขาพืชผัก

P5. ที่จอดรถสำหรับคณะบริหารธุรกิจ

P6. ที่จอดรถหน้าสำนักหอสมุด-อาคารเรียนรวม 80 ปี

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P8. ที่จอดรถหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

P9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

 

สายสีน้ำเงิน 2 หรือถนนหมายเลข 2 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เวลาบริการ คือ 40 – 45 นาทีต่อรอบ มี 14 จุดรับ-ส่ง ดังนี้

P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

P8. ที่จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัย

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P10. ที่จอดรถศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
P11. ที่จอดรถหน้าอาคารดินและปุ๋ย

P12. ที่จอดรถหน้าอาคารธรรมศักดิ์มนตรี
P13. ที่จอดรถหน้าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ

P14. ที่จอดรถหน้าอาคารพืชไร่

P15. ที่จอดรถหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

P16. ที่จอดรถบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ - โรงอาหาร Green canteen

P10. ที่จอดรถหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ - อาคารจุฬาภรณ์

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P8. จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัย

P9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

ข่าวล่าสุด