กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บริการขนส่ง โดยจัดรถรับ-ส่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  มีการจัดตารางรถรับ-ส่ง บริการรถรับ-ส่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างน้อย 12 คน/เที่ยว ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (รถออกทุก 15 นาที) และแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

          ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.

          ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

          นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สายที่รถรับส่งผ่าน คือ สายที่ 1 สายสีแดง และสายที่ 2 สายสีน้ำเงิน ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) พร้อมจุดจอดรถหลักทั้งหมดที่ได้รับการศึกษา เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน ผู้ใช้บริการใกล้กับศาลา และจุดจอดรถที่กำหนด

          สายสีแดง 1 หรือถนนหมายเลข 1 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย ระยะทางทั้งหมด คือ 2 กิโลเมตร และระยะเวลาการให้บริการรถ 30 นาทีต่อรอบ ประกอบด้วยจุดขนส่ง 9 จุด ได้แก่

P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

P2. ที่จอดรถอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย-อาคารช่วงเกษตรศิลป์

P3. ที่จอดรถสำหรับอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้

P4. ที่จอดรถสำหรับสาขาพืชผัก

P5. ที่จอดรถสำหรับคณะบริหารธุรกิจ

P6. ที่จอดรถหน้าสำนักหอสมุด-อาคารเรียนรวม 80 ปี

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P8. ที่จอดรถหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

P9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

 

สายสีน้ำเงิน 2 หรือถนนหมายเลข 2 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เวลาบริการ คือ 40 – 45 นาทีต่อรอบ มี 14 จุดรับ-ส่ง ดังนี้

P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

P8. ที่จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัย

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P10. ที่จอดรถศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
P11. ที่จอดรถหน้าอาคารดินและปุ๋ย

P12. ที่จอดรถหน้าอาคารธรรมศักดิ์มนตรี
P13. ที่จอดรถหน้าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ

P14. ที่จอดรถหน้าอาคารพืชไร่

P15. ที่จอดรถหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

P16. ที่จอดรถบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ - โรงอาหาร Green canteen

P10. ที่จอดรถหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ - อาคารจุฬาภรณ์

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P8. จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัย

P9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2563 14:01:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2015

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

คณะทำงานจัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นนานาชาติครั้งที่ 11 เข้าตรวจสถานที่ใช้ในการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา และบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย และคณะทำงานจัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นนานาชาติครั้งที่ 11 เข้าตรวจสถานที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งพื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประเมินความเหมาะสมพื้นที่ใช้งาน และเตรียมความพร้อมก่อนจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 โดยสโมสรแบดมินตัน FYC ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-จีน Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
1 มีนาคม 2567     |      8
งานพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565 ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ชั้น1 สถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมียอดบริจาคโลหิตจำนวน 11,043 ยูนิต ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการฉลองครบรอบ 90 ปีแม่โจ้ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าแม่โจ้ บริจาคโลหิต ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ และ นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ได้เข้าพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 แสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกด้วย การจัดพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง เป็นการแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ มีผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จำนวนทั้งสิ้น 1,724 ราย ดังนี้ - พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง จำนวน 19 รูป และ 108 ครั้ง จำนวน 7 รูป - ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 75 ราย - ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน 73 ราย - ผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง จำนวน 1,392 ราย และ 108 ครั้ง จำนวน 158 ราย Cr. ข่าวสาร (NP) - ศูนย์บริจากโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1 มีนาคม 2567     |      9
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF - สำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่
1 มีนาคม 2567     |      5