ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 15:49:16     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 206

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา

เรื่อง  การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

---------------------------------

                    นักศึกษาท่านใดที่เกิด พ.ศ.2543  และนักศึกษา หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ที่เคยผ่อนผันฯในสถาบันเดิม เมื่อย้ายสถานศึกษา จะต้องยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯใหม่ ให้ทำการยื่น  เรื่อง   การขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา   ขอให้รีบติดต่อยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563   โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้

  1. 1. หนังสือสำคัญ สด.9                                                    ถ่ายสำเนา   1 ชุด             

            พร้อมนำฉบับจริงมาให้ดูด้วย

  1. หนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35             ถ่ายสำเนา  1  ชุด

                        พร้อมนำฉบับจริงมาให้ดูด้วย

  1.   สำเนาทะเบียนบ้าน   (ฉบับภูมิลำเนาเดิม)                   ถ่ายสำเนา  1 ชุด
  2.  สำเนาบัตรประชาชน                                                 ถ่ายสำเนา 1 ชุด

            ไปติดต่อ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ควรติดต่อขอทำเรื่องผ่อนผันแต่เนิ่น ๆ หากละเลยเพิกเฉย หรือ ล่าช้า นักศึกษาจะเสียผลประโยชน์ หากพ้นกำหนดทางผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะไม่ดำเนินการผ่อนผันให้นักศึกษา       และถ้าไม่ทำการขอผ่อนผันทหารจะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ มีโทษถึงจำคุก (สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้เคยทำเรื่อง ขอผ่อนผัน  ไว้แล้ว และยังศึกษาอยู่ ไม่ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ใหม่ เพราะ หนังสือการขอผ่อนผันฯ ฉบับเดิมมีผลจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

หมดเขตรับเอกสาร

25  ธันวาคม  2563

หมายเหตุ   เอกสารที่เป็นสำเนาทุกแผ่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

นักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯ จากสถาบันเดิมไม่สามารถนำมาใช้ผ่อนผันฯ 

ในสถาบันใหม่ได้  จะต้องทำการยื่นเรื่อง ผ่อนผันฯ ในสถาบันใหม่ต่อไป.

 

 

ข่าวล่าสุด