ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 ราย การมอบทุนพระราชทานฯ ในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่เด็กตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้อนุมัติทุนและโอนเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 108 ราย รายละ 15,000 บาท พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิได้จัดส่งกระเป๋าเป้ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมอบทุนพระราชทานฯ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ทุกคน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปีติยินดี ความภาคภูมิใจ และมีค่าที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนทุกคนสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ มาถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำไห้นักเรียนทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ขอบคุณภาพและข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่)

ปรับปรุงข้อมูล : 9/2/2564 13:13:20     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 30

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 33 เป็นผู้แทนกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาทุน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนนักศึกษาทุน ผู้สนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทาง www.mju.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุน ได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป จำนวน 99 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,655,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวน 529 คน เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย  ด้าน นายปฏิพล สถาวรวิจิตร นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้ได้รับโอกาสดีได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนจนจบระดับปริญญาตรีตามที่ตั้งใจไว้ ผมขอสัญญาว่า จะนำเงินทุนการศึกษามาใช้อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจเรียน บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสา และเมื่อมีโอกาสจะตอบแทนสังคม ช่วยเหลือรุ่นน้อง ให้ได้รับโอกาสเรียนเหมือนกับผมและนักศึกษาทุนทั้งหลายที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ” (ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
3 มีนาคม 2564     |      5
กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (10 กพ.และ17 กพ. 64)
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดรับบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 172 คน ไม่ผ่านการบริจาคจำนวน 53 คน ได้รับบริจาคโลหิตบริจาค จำนวน 119 คน คิดเป็น 53,550 CC.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 170 คน ไม่ผ่านการบริจาคจำนวน 65 คน ได้รับบริจาคโลหิตบริจาค จำนวน 105 คน คิดเป็น 47,250 CC.
23 กุมภาพันธ์ 2564     |      39