กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

 

สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

 

 

การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

 

นักศึกษาใหม่ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์) ต้องทำการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอดจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จากระบบรายงานตัวนักศึกษา และนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

 

               หมายเหตุ    - ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา

                             - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องตรวจร่างกายซ้ำ เนื่องจากมีการยื่นใบรายงานผลการ

                                  ตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์แล้ว

                             -  กรณีนักศึกษาไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก ให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นที่ห้องงานอนามัยและ

                                  พยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข

 

           

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง)

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรืออำเภอห่างไกลจากมหาวิทยาลัย แนะนำให้นักศึกษาย้ายสิทธิการรักษาของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความสะดวกในด้านการรักษา

โดยการขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  มีช่องทางดังนี้

  1. ย้ายด้วยตนเองผ่านช่องทางไลน์ สปสช.หรือผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.
  2. นักศึกษาดำเนินการยื่นด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลสันทราย ในวันและเวลา ราชการ

โดยใช้เอกสารในการยื่นดังนี้

  • กรณีมีบัตรนักศึกษา
  1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริง
  • กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา
  1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  2. หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย (ติดต่อรับได้ที่งานหอพักหรืองานอนามัยและพยาบาล)

หมายเหตุ - กรณีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือ

               โรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่แนะนำให้ย้ายสิทธิ์

                            -  นักศึกษาที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาสุขภาพ

                               ถ้วนหน้าได้เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์

                            -  สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้งแต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่งานอนามัยและพยาบาล โทร. 053-873074-5

ปรับปรุงข้อมูล : 27/6/2565 16:22:24     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 90

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ที่ลิงก์นี้https://www.dropbox.com/.../AACNnEx_5BCkuoWTlTP-DExRa ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์: ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์แก่มูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่รายงานตัว: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566(ขอสงวนสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/AFHSGscholarship) เท่านั้น)- ช่องทางการรายงานตัว: นักศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถเลือกช่องทางในการรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้1. สแกน QR Code ตามข้างต้นเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์2. คลิกลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhzV21V6Z.../viewform
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      5
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศึกษาชายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.753. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์วิธีการสมัคร/ยื่นใบสมัครขอรับและยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25660111155029_537048.pdf
12 มกราคม 2566     |      97