กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

 

สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ

 

 

การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

 

นักศึกษาใหม่ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์) ต้องทำการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอดจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จากระบบรายงานตัวนักศึกษา และนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

 

               หมายเหตุ    - ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา

                             - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องตรวจร่างกายซ้ำ เนื่องจากมีการยื่นใบรายงานผลการ

                                  ตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์แล้ว

                             -  กรณีนักศึกษาไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก ให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นที่ห้องงานอนามัยและ

                                  พยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข

 

           

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง)

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรืออำเภอห่างไกลจากมหาวิทยาลัย แนะนำให้นักศึกษาย้ายสิทธิการรักษาของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความสะดวกในด้านการรักษา

โดยการขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  มีช่องทางดังนี้

  1. ย้ายด้วยตนเองผ่านช่องทางไลน์ สปสช.หรือผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.
  2. นักศึกษาดำเนินการยื่นด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลสันทราย ในวันและเวลา ราชการ

โดยใช้เอกสารในการยื่นดังนี้

  • กรณีมีบัตรนักศึกษา
  1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริง
  • กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา
  1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  2. หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย (ติดต่อรับได้ที่งานหอพักหรืองานอนามัยและพยาบาล)

หมายเหตุ - กรณีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือ

               โรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่แนะนำให้ย้ายสิทธิ์

                            -  นักศึกษาที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาสุขภาพ

                               ถ้วนหน้าได้เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์

                            -  สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้งแต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่งานอนามัยและพยาบาล โทร. 053-873074-5

ปรับปรุงข้อมูล : 27/6/2565 16:22:24     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 148

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

"วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566" กิจกรรม Big Cleaning Day สิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ม.แม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน "สิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยและพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทีมผู้บริหารระดับ คณะ สำนัก กอง และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปีนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมภายในดังนี้ - Big Cleaning Day ในหน่วยงาน - ปิดไฟพร้อมกันภายในมหาวิทยาลัยช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. - ปลูกผักเพราะรักแม่โจ้ ด้านหลังสำนักงานมหาวิทยาลัย - บริการย่อยกระดาษทีไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - เพจ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข MJU
2 มิถุนายน 2566     |      10
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (8 งาน) เข้าร่วมโครงการ "อธิการบดีและผู้บริหาร" พบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี - ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงพักเที่ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรในสังกัด Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - ศศิธร ใจมุก - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566     |      19
"แอปพลิเคชัน Thai D" ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการย้ายที่อยู่ด้วยตนเองและธุรกรรมอื่นๆ จากกระทรวงมหาดไทย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา "แอปพลิเคชัน Thai D" แจ้งถึงบุคคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษาแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล "แอปฯ Thai D" Thai Digital Identity "ไทยดี" มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน เช่น - การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง - การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชน - การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) - การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ฯลฯ) - ฯลฯ Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - ที่ว่าการอำเภอสันทราย (นายอำเภอสันทราย) - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566     |      14
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน (รายละเอียดคณะทำงานตามประกาศฯในเพจ) ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระสืบเนื่องที่สำคัญคือ - รายงานผลการจัดรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตรลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) Cr.ภาพ:ข่าวสาร - นพกิจ แผ่พร - Norraphont Thammawisedee
30 พฤษภาคม 2566     |      27