กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มบุคลากร ในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น.ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 3/3/2566 8:37:43     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 71

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกาศ https://maejo.link?L=Y5nD
29 พฤษภาคม 2566     |      4
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร "นสม.รุ่นที่1" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ กลุ่มหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่นที่1) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริการนักศึกษา" ณ ห้อง204 อาคารแม่โจ้ 70ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีระดับหัวหน้างานจำนวน 8 คน (8 งานในสังกัด) เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - Green office การให้บริการทางกายภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ Cr.ภาพ:ข่าว(NP.) - รัศมี อภิรมย์ - วิทชัย สุขเพราะนา - นพกิจ แผ่พร
26 พฤษภาคม 2566     |      34
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ "กอ.รมน.ชม."
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ชม.) มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้ติดตามนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพันเอกวรเทพ บุญญะ (รอง ผอ.รมน.ชม.ท) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการของภาครัฐในการติดตามตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ และอำนวยการในการรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการรับมือ 1.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง Cr.ภาพ:ข่าว - กอ.รมน.ชม - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      35
"เครือข่ายทางการแพทย์เชียงใหม่" ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดา ท่าน ผอ.รพ.สันทราย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายวิทชัย สุขเพราะนา หน.งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณะทำงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จิตรา โฆวัชรกุล มารดาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ณ ศาลา2 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ:ข่าว - ทวีศักดิ์ สายเขียว โรงพยาบาลสันทราย - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      33