กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนผอ.กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับคุณสยุมพร คีรีนิมิต หัวหน้างานโครงการทุนการศึกษาและแนะแนว ส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ (KLC) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ที่ได้นำเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาศึกษาดูงานเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในการนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หลังจากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิรชัย ยมเกิด ผอ.สถาบันรับรองระบบการผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2566 8:48:12     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 73

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกาศ https://maejo.link?L=Y5nD
29 พฤษภาคม 2566     |      4
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร "นสม.รุ่นที่1" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ กลุ่มหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่นที่1) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริการนักศึกษา" ณ ห้อง204 อาคารแม่โจ้ 70ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีระดับหัวหน้างานจำนวน 8 คน (8 งานในสังกัด) เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - Green office การให้บริการทางกายภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ Cr.ภาพ:ข่าว(NP.) - รัศมี อภิรมย์ - วิทชัย สุขเพราะนา - นพกิจ แผ่พร
26 พฤษภาคม 2566     |      34
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ "กอ.รมน.ชม."
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ชม.) มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้ติดตามนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพันเอกวรเทพ บุญญะ (รอง ผอ.รมน.ชม.ท) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการของภาครัฐในการติดตามตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ และอำนวยการในการรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการรับมือ 1.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง Cr.ภาพ:ข่าว - กอ.รมน.ชม - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      35
"เครือข่ายทางการแพทย์เชียงใหม่" ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดา ท่าน ผอ.รพ.สันทราย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายวิทชัย สุขเพราะนา หน.งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณะทำงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จิตรา โฆวัชรกุล มารดาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ณ ศาลา2 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ:ข่าว - ทวีศักดิ์ สายเขียว โรงพยาบาลสันทราย - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      33