ประกาศ!! เปิดสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักกีฬา นักดนตรีและนาฏศิลป์และนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5413

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน

มีเปิดสอนติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 1 และ ภาษาอังกฤษ  2

สำหรับนักศึกษาโควตากีฬา  ดนตรีและนาฎศิลป์  และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมนักศึกษา

ที่เรียนอ่อนในวิชาที่เปิดสอนดังกล่าว  โดยมาลงชื่อได้ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้  อาคารอำนวย  ยศสุข   (งานการกีฬา)

โดยจะเปิดสอนในวันเสาร์ที่  3  ธันวาคม  2554  

ภาษาอังกฤษ 1  เปิดสอนเวลา 13.00 – 15.00 น.

ภาษาอังกฤษ 2  เปิดสอนเวลา 15.00 – 17.00 น.

ข่าวล่าสุด